Onderwijs gaat over kennis


Opvoeden gaat over de hele persoon

Image

We zijn een Christelijk geïnspireerde school

We gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht. Onze verbondenheid met God en het voorbeeld van Jezus laten ons werken vanuit een aantal principes:
Ik ben uniek
Ik leef niet alleen
Ik kan dankbaar zijn
Ik vertrouw in het leven
Ik respecteer mens en natuur
Ik zie het wonder in kleine dingen
Ik kan schuld bekennen en vergeven
Ik heb oog en hart voor de kleine en zwakke mens
Al deze waarden willen wij meegeven in onze opvoedingstaken en in het zorgzaam omgaan met de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze waarden komen meer uitdrukkelijk ter sprake tijdens de godsdienstlessen en de gezamenlijke vieringen.
We willen er echter vooral naar streven dat de diepe beleving van deze waarden tot uiting mag komen in de dagelijkse manier van omgaan met elkaar.
Image

Degelijkheid en samenhang

We willen een aanbod geven dat gericht is op de ganse persoon: hoofd, handen en hart. We proberen al deze aspecten in samenhang met elkaar aan te bieden. De leerlijnen zorgen ervoor dat kinderen steeds kunnen verder bouwen op wat hen vroeger reeds werd aangeboden. Het uiteindelijk doel is dat de kinderen al deze aspecten in hun onderlinge samenhang een plaats gaan geven in hun leven als blijvende verworvenheid.
Image

Een stimulerend leer- en leefklimaat

We nemen elk kind ernstig. We weten dat elk kind recht heeft op een aangepaste aanpak. Een kind start elk jaar opnieuw positief en vol verwachtingen aan een schooljaar. Met eenzelfde positieve ingesteldheid willen wij telkens opnieuw elk kind alle kansen geven.
Onze basisprincipes hiervoor zijn:
 • de onderwijsbehoefte van het kind: waar heeft dit kind nood aan ? welke herhalingsoefeningen ? welke extra oefeningen ? welke extra zorg ? welke aanpak van de leerkracht ? …
 • de verbondenheid: we leren SAMEN, in het grootste respect voor elkaars sterke kanten en beperkingen
 • de hoop en het geloof: telkens opnieuw blijven we geloven in de mogelijkheden en de groeikansen van elk kind
 • het geduld: wanner het geduld op is, slaat hoop om in wanhoop en wordt opvoeden niet meer mogelijk

In dit leer- en leefklimaat probeert de leerkracht steeds opnieuw model te staan en de evolutie van elk kind nauwlettend te volgen, zonder ooit het diepste geloof in de kansen van ieder kind te verliezen.

Image

Een zorgzaam klimaat

Ieder kind heeft recht op de grootst mogelijke zorg. De eerste verantwoordelijke voor deze zorg blijft de klasleerkracht. Deze zal in alle omstandigheden proberen de mogelijkheden van het kind juist in te schatten en het aanbod hierop af te stemmen. De leerkracht zal ook zorgen voor een aangename en bemoedigende leefomgeving waarin respect wordt opgebracht voor iedereen.

Voor een aantal kinderen zal extra ondersteuning nodig zijn. Deze kan in vele verschillende vormen aangeboden worden: extra oefeningen voor thuis, persoonlijke inoefening en herhaling bij de zorgleerkracht of de GOK-leerkracht (Gelijke OnderwijsKansen).

Voor bijzondere zorgvragen werken we samen met het CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding).
Met ouders, school en CLB spreken we een individueel en specifiek handelingsplan af.

Image

Een goede organisatie

Om dit project te kunnen waarmaken zijn goede afspraken nodig. Wij, leerkrachten en directie, zorgen voor de goede organisatie van het dagelijkse schoolgebeuren. Wij zijn er ons echter ook ten volle van bewust dat ons OPVOEDINGSproject alleen kan slagen dank zij de ondersteuning van:

 • de ouders die eindverantwoordelijke zijn wat betreft de opvoeding van hun kind. Communicatie is daarom essentieel. Ouders zijn dan ook altijd welkom op school om samen met ons te zoeken naar “de beste weg”.
 • de leden van het schoolbestuur die de eindverantwoordelijkheid van het schoolgebeuren dragen
 • de begeleiders van buiten de school die ons helpen, vormen en ondersteunen: CLB, pedagogisch begeleiders, inspecteurs, nascholers, leesouders, muziekmama’s,…
 • de parochie die ons blijft herinneren aan onze inspiratie
 • de gemeente waarin wij onze opvoedingstaak mogen volbrengen

Campus "Evangeliestraat"
Evangeliestraat 85
9220 HAMME
052 47 03 45
Campus "Toekomststraat"
Toekomststraat 32
9220 HAMME
052 47 03 45
Image
© 2023 KOHa Zouaaf
Campus "Evangeliestraat" Evangeliestraat 85
9220 HAMME
052 47 03 45
Campus "Toekomststraat" Toekomststraat 32
9220 HAMME
052 47 03 45

  Search